REKRUTACJA 2023/2024

rawpixel-676878-unsplash.jpg
egzamin-zawodowy

OFERTA KLAS

Przedmioty ponktowane podczas rekrutacji:

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • informatyka

Praktyki zawodowe: 

 • klasa 3 = 140h 
 • klasa 4 = 140h

Technik budownictwa jest dobrze płatnym, poszukiwanym na rynku pracy zawodem. Celem kształcenia w zawodzie technik budownictwa jest przygotowanie do organizowania i prowadzenia prac budowlanych, opracowywania dokumentacji budowlanej, kierowania zespołami pracowniczymi, sprawowania nadzoru budowlanego oraz kontroli i oceny jakości wykonywanych prac, wyrobów i usług. Technik budownictwa może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach budowlanych, wytwórniach prefabrykatów, laboratoriach, państwowym nadzorze budowlanym, administracji budynków, biurach projektów jako asystent projektanta, po nabyciu odpowiedniego stażu pracy może uzyskać uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, prowadzeniu własnej firmy budowlanej.

Szkoła postanowiła sięgać po unijne środki, które pozwoliły wyróżnić nas na tle innych szkół jakością i nowoczesnością. Do zrealizowania tego celu aplikowaliśmy do programu Erasmus+. Od  grudnia 2015 zrealizowaliśmy  dwa projekty  finansowane w ramach projektu Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego w ramach Programu  Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego na zasadach programu Erasmus+

Pierwszy to „Młodzi budowlańcy praktykują w Niemczech” realizowany w latach 2015-2017 we współpracy z VFBQ Bad Freienwalde zajmującą się organizacją staży w niemieckich przedsiębiorstwach w Bad Freienwalde, kwota  dofinansowania 335 368,89 PLN oraz drugi „Staż w Hiszpanii nowym wyzwaniem dla budowlańców z Polski” realizowany w latach 2016-2018  we współpracy z Tribeka zajmującą się organizacją staży w przedsiębiorstwach budowlanych w Maladze , kwota  dofinansowania 337 831,46 PLN

W każdym z  projektów wzięło udział 32 uczniów naszej szkoły, uczących się w zawodach technik budownictwa i technik urządzeń sanitarnych. Uczniowie ci na 4 tygodnie wyjechali na staże do niemieckich i hiszpańskich przedsiębiorstw.

Mobilność edukacyjna uczniów biorących udział w projekcie wpłynęła na lepsze dostosowanie ich wiedzy, umiejętności i doświadczenia do współczesnych wymagań gospodarczych. Dzięki udziałowi w projekcie młodzi ludzie podnieśli swe praktyczne kompetencje zawodowe, a także osobiste, organizacyjne, językowe i międzykulturowe, co ułatwi im funkcjonowanie w Europie. Młodzież zdobyła doświadczenie w pracy na stanowiskach zgodnych z profilem nauki, poznała realia zatrudnienia, oczekiwania zagranicznego przedsiębiorcy, nauczyła się dobrej organizacji pracy i współpracy w zespole, w wielokulturowym środowisku.

 • „Staż w Hiszpanii nowym wyzwaniem dla budowlańców z Polski” Rok szk. 15/16
 • „Staż w Hiszpanii nowym wyzwaniem dla budowlańców z Polski” Rok szk. 16/17
 • „Staż w Hiszpanii nowym wyzwaniem dla budowlańców z Polski” Rok szk. 17/18

Od 1.10.2016r. do 31.10.2018r. realizowany był w naszej szkole projekt pn.: „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy”.  Celem głównym projektu było poprawienie warunków jakości kształcenia zawodowego w naszej szkole poprzez rozwój oferty edukacyjnej dostosowanej do potrzeb regionalnego rynku pracy. Wartość projektu 210 000 zł.

Zakres rzeczowy projektu:

 • Organizacja staży u pracodawców z otoczenia gospodarczego szkoły dla uczniów i uczennic
 • Kursy i szkolenia zawodowe dla uczniów i uczennic (operator koparki, spawacz, operator wózka widłowego)
 • Kursy i szkolenia doskonalące dla nauczycieli
 • Doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych
 • Platforma współpracy SZiPKZ z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Dzięki temu projektowi uczniowie mieli możliwość poznania środowiska pracy, stali się konkurencyjni na rynku pracy, co będzie skutkowało większą szansą na znalezienie pracy.

Przedsiębiorstwa budowlane INSTALBUD, Hartbex, Inżynieria, Besta stały się partnerami szkoły, a zarazem objęły patronatem klasy o profilu technik budownictwa i technik urządzeń sanitarnych. Uczniowie popularnej „Budowlanki”, mają okazję uczyć się od najlepszych fachu m.in. korzystając ze staży i praktyk. Dodatkowo najlepsi uczniowie w klasie pobierają stypendium fundowane przez firmy patronackie.

Od 16.01.2018r Technikum nr1 W Rzeszowie zawarło porozumienie o współpracy z Politechniką Rzeszowską. Celem współpracy jest objęcie patronatem przez PRz uczniów klas o profilu technik budownictwa i technik inżynierii sanitarnej. Współpraca  polega na udziale młodzieży w wybranych wykładach, warsztatach, laboratoriach i ćwiczeniach.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

Kwalifikacja 1: (BUD.12) Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.

Kwalifikacja 2: (BUD.14) Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

Sylwetka absolwenta (co uzyskuje uczeń kończąc szkołę w danym zawodzie, dodatkowe uprawnienia, które może uzyskać w szkole)

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik budownictwa jest przygotowywany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • prowadzenia robót budowlanych
 • opracowywania dokumentacji budowlanej
 • przygotowywania i kontrolowania produkcji budowlanej w różnych działach przedsiębiorstwa
 • kierowania zespołami przy wznoszeniu budowli
 • sporządzania obmiarów i kosztorysów  budowlanych
 • wykonywania inwentaryzacji budowlanych
 • sprawowania nadzoru budowlanego
 • po uzupełnieniu dodatkowych  kwalifikacji  może uzyskać dyplom  technika drogownictwa  i technika dróg i mostów kolejowych.

Technik budownictwa znajdzie zatrudnienie w:                                                   

 • przedsiębiorstwach  realizujących  budowy  wszelkich  rodzajów obiektów
 • biurach projektów
 • produkcji  materiałów budowlanych
 • handlu  materiałami  budowlanymi  i związanym  z  tym  doradztwem  dla  klienta
 • wykończeniu i dekoracji wnętrz
 • organach administracji państwowej  i  nadzorze  budowlanym

Technik inżynierii sanitarnej to obecnie jeden z najbardziej deficytowych zawodów na rynku pracy. Oznacza to ogromne zapotrzebowanie na absolwentów tego kierunku, zarówno w kraju jak i zagranicą, idące w parze z wysokimi zarobkami. Technik inżynierii sanitarnej może wykonywać i nadzorować prace związanych z montażem i eksploatacją instalacjioraz urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, a także z budową
i eksploatacją sieci
 wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz węzłów ciepłowniczych. Wykonuje również prace związane z konserwacją, naprawą, modernizacją i rozbudową instalacji sanitarnych oraz sieci, lokalizacją i usuwaniem awarii. Znajomość budowy i funkcjonowania urządzeń do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków (filtry, osadniki, zbiorniki) oraz samej technologii tych procesów oraz technologii odnawialnych źródeł energii (układy solarne), poszerza i tak szerokie możliwości zatrudnienia. Technik inżynierii sanitarnej może kontynuować naukę na uczelni technicznej, ma także możliwość uzyskania uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w branży instalacyjnej, uprawnień energetycznych lub świadectw kwalifikacji dotyczących pracy z gazem i parą technologiczną lub założyć własną firmę.

Przedmioty ponktowane podczas rekrutacji:

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • informatyka

Informacja dodatkowe:

Praktyki zawodowe:

 • klasa 3 = 140h 
 • klasa 4 = 140h

Uczniowie Technikum Budowlanego przy Zespole Szkół nr 1 w Rzeszowie w zawodzie technik inżynierii sanitarnej mają możliwość uczestniczenia w:

 • zagranicznych praktykach zawodowych (Niemcy, Hiszpania) w ramach programu ERASMUS+,
 • stażach, kursach (operatora koparki, wózka widłowego, spawacza) w ramach programów unijnych,
 • szkoleniach, wycieczkach organizowanych przez firmę INSTALBUB RZESZÓW sprawującej patronat nad klasami instalacyjnymi,
 • szkoleniach prowadzonych przez firmy zewnętrzne z branży sanitarnej, potwierdzone świadectwami lub certyfikatami,
 • zajęciach w laboratoriach badawczych Politechniki Rzeszowskiej Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury,
 • zajęciach praktycznych obsługi niwelatora i sporządzania operatów geodezyjnych prowadzone w plenerze oraz salach dydaktycznych Wydziału Geodezji
  i Geotechniki Politechniki Rzeszowskiej potwierdzone certyfikatem
 • wycieczkach dydaktycznych do stacji uzdatniania wody, ujęć wody, oczyszczalni ścieków, elektrociepłowni, zakładów produkcyjnych, hurtowni materiałów instalacyjnych, na place budów.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

Kwalifikacja 1: (BUD.09) Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych.

Kwalifikacja 2: (BUD.20) Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

Sylwetka absolwenta:

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik inżynierii sanitarnej będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • wykonywania i nadzorowania prac związanych z montażem i eksploatacją instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych
  i klimatyzacyjnych,
 • wykonywania i nadzorowania prac związanych z budową i eksploatacją sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz węzłów ciepłowniczych, stacji gazowych.
 • instalowania, konserwowania, użytkowania i napraw urządzeń sanitarnych (umywalki, bidety, wanny), grzewczych (kotły, wymienniki ciepła, logotermy, kolektory słoneczne) i klimatyzacyjnych (wentylatory, centrale klimatyzacyjne, klimatyzatory), armatury (zawory, zasuwy, kompensatory) oraz obiektów takich jak zbiorniki, studzienki, pompownie,
 • wykonywania prace związanych z konserwacją, naprawą, modernizacją i rozbudową instalacji sanitarnych oraz sieci,
 • organizacji pracy, sporządzania harmonogramów, kierowania zespołami ludzi, organizacji i koordynowania robót przygotowawczych i montażowych podczas budowy sieci i instalacji
 • przygotowywania dokumentacji przetargowej,
 • sporządzania przedmiarów i kosztorysów robót,
 • przygotowywania dokumentacji powykonawczej (obmiarów),
 • posługiwania się dokumentacją budowlaną, sporządzania rysunków technicznych, projektowania sieci i instalacji, posługiwania się dokumentacją budowlaną
  i eksploatacyjną sieci i instalacji
 • stosowania przepisów prawa budowlanego, norm, warunków technicznych obowiązujących w branży sanitarnej, prowadzenia własnej działalności gospodarczej

Technik inżynierii sanitarnej znajdzie zatrudnienie w:

 • firmach instalacyjnych zajmujących się montażem instalacji i urządzeń sanitarnych (największe zapotrzebowanie na pracowników!!!!),
 • przedsiębiorstwach wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniach i elektrociepłowniach,
 • stacjach uzdatniania wody, oczyszczalniach ścieków, stacjach gazowych
 • obiektach basenowych,
 • węzłach ciepłowniczych,
 • laboratoriach badania jakości wody i ścieków,
 • obiektach mieszkalnych, użyteczności publicznej, przemysłowych w zakresie obsługi wyposażenia sanitarnego i instalacji technologicznych,
 • zakładach produkcyjnych wytwarzających urządzenia grzewcze, sanitarne, przewody i armaturę,
 • firmach zajmujących się serwisem urządzeń grzewczych, chłodniczych,
 • w specjalistycznych placówkach handlowych lub jako mobilni przedstawiciele handlowi firm z branży sanitarnej,
 • w firmach zajmujących się projektowaniem sieci i instalacji sanitarnych

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

Zajęcia teoretyczne odbywają się w klasopracowni instalacyjnej wyposażonej w: wizualizer, projektor, odtwarzacz płyt DVD, telewizor, Na stanie pracowni znajduje się bogata baza pomocy dydaktycznych w postaci: filmów dydaktycznych, makiet, plansz, gablot przedstawiających rozwiązania materiałowe, eksponatów, czasopism branżowych, literatury fachowej, przykładowe dokumentacje techniczne sieci i instalacji. programy komputerowe wspomagające projektowanie instalacji.

Część zajęć z projektowania i kosztorysowania odbywa się w pracowniach komputerowych z oprogramowaniem AutoCAD, Norma PRO. Zajęcia praktyczne odbywają się w Centrum Kształcenia Praktycznego oraz w prywatnych firmach instalacyjnych i zakładach pracy w formie miesięcznych.

Technik robót wykończeniowych w budownictwie jest stosunkowo nowym zawodem na rynku pracy, gdzie rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę w zakresie robót wykończeniowych. Dzięki rozwojowi budownictwa, zwiększa się popyt na wykształconych pracowników budowlanych, specjalizujących się w nowoczesnym wykańczaniu i aranżacji wnętrz oraz wykonujących wysokiej jakości pracę wykończeniowe w budownictwie. Obecnie roboty te obejmują bardzo duży zakres innowacyjnych technologii i zastosowania nowoczesnych materiałów. Kształcenie w tym zawodzie zwiększa szanse znalezienia interesującej, dobrze płatnej i rozwojowej pracy.  

  

Przedmioty ponktowane podczas rekrutacji:

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • informatyka

Praktyki zawodowe:

 • klasa 3 = 140h 
 • klasa 4 = 140h

Zawód ten wiąże się głównie z wykonywaniem pracy wewnątrz budynków, ale również na wolnym powietrzu. Podczas pracy, technik robót wykończeniowych w budownictwie współpracuje z innymi pracownikami, zwierzchnikami i nadzorem technicznym, ale także kontaktuje się z inwestorami obiektów budowlanych. Zdecydowana większość absolwentów, którzy ukończą naukę w tym zawodzie, zatrudniona jest w firmach wykonawczych lub prowadzi własną działalność gospodarczą. Absolwenci mogą też znaleźć zatrudnienie w firmach remontowych, wykończeniowych i budowlanych, ale również mogą podjąć dalszą naukę na uczelni wyższej w formie studiów inżynierskich i magisterskich.

Technik robót wykończeniowych w budownictwie organizuje, koordynuje i kontroluje wykonywanie prac wykończeniowych przez zespoły robocze. Potrafi posługiwać się dokumentacją budowlaną, opracowywać projekty organizacji budowy i robót wykończeniowych, wykonywać  pomiary niezbędne do prowadzenia robót wykończeniowych w budownictwie, sporządzać przedmiary i obmiary robót wykończeniowych, prowadzić dokumentację budowy, sporządzać harmonogramy robót wykończeniowych, zatrudnienia, pracy maszyn, dostawy, zużycia i zapasów materiałówsporządzać kosztorysy robót wykończeniowych. Absolwenci, którzy ukończą naukę w tym zawodzie, mo też wykonywać i nadzorować zadania związane z: zagospodarowaniem terenu budowy, montażem, użytkowaniem i demontażem rusztowań wykorzystywanych podczas przeprowadzania robót wykończeniowych, organizowaniem i koordynowaniem prac związanych z realizacją robót wykończeniowych w obiektach budowlanych. 

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:  

BUD.11 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych 

BUD.25 Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie 

Uczniowie Technikum Budowlanego przy Zespole Szkół nr 1 w Rzeszowie w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwiemają możliwość uczestniczenia w:  

 • zagranicznych praktykach zawodowych w ramach programu ERASMUS+, 
 • stażach i kursach w ramach programów unijnych, 
 • szkoleniach i wycieczkach organizowanych przez lokalne firmy budowlane sprawujące patronat nad klasami zawodowymi, 
 • szkoleniach prowadzonych przez firmy zewnętrzne z branży budowlanej, potwierdzone świadectwami lub certyfikatami, 
 • zajęciach w laboratoriach badawczych Politechniki Rzeszowskiej Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, 
 • zajęciach praktycznych i stażach zawodowych, 
 • wycieczkach dydaktycznych na place budowy, do firm budowlanych, zakładów produkcyjnych i prefabrykacji, na targi budowlane.  

Nasza szkoła posiada bogatą bazę dydaktyczną i pracownie wyposażone w m. in.: wizualizer, projektor, odtwarzacz płyt DVD, telewizor. Pracujemy na oprogramowaniu komputerowym: Norma PRO, AutoCAD, SpecBud. Nauczamy w sposób nowoczesny, dostosowany do potrzeb rynku pracy. Nasi uczniowie są uczestnikami programów stypendialnych: Urzędu Marszałkowskiego, Województwa PodkarpackiegoWysoki poziom szkoły składa się na coroczne osiągnięcia uczniów w olimpiadach i konkursach budowlanych, w których zdobywają tytuły laureatów i finalistów. Wyniki potwierdzające kwalifikacje zawodowe są corocznie wyższe od średnich w kraju i województwie.