kOŁA PRZEMIOTOWE

Szkolne koło budowlane – dla uczniów szczególnie zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy z przedmiotów: budownictwo z technologią, materiały budowlane i prawne podstawy działalności zawodowej, ma za zadanie ukierunkować i pogłębić wiedzę a tym samym umożliwić dokładniejsze przygotowanie do Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

W ramach tych zajęć młodzież jest wdrażana do szukania nowości budowlanych, wspierania w kształtowaniu umiejętności zastosowania wiedzy w praktycznych zadaniach problemowych, zachęcania do zdrowej rywalizacji opartej na współpracy i aktywności w zdobywaniu wiedzy.

PROGRAM KOŁA

  1. Program adresowany do uczniów klas 3 i 4 , 4- letniego Technikum Budowlanego kierunku: technik budownictwa, szczególnie zainteresowanych poszerzeniem swej wiedzy z przedmiotów jak:

 • budownictwo z technologią
 • prawne podstawy działalności zawodowej
 • utrzymanie zasobów budowlanych
 • kosztorysowanie i normowanie

2. Program pracy z uczniem zdolnym w ramach Koła Budowlanego ma na celu ukierunkować i pogłębić wiedzę uczniów i umożliwić tym samym dokładniejsze przygotowanie ich do OWiUB jak również zachęcić do podjęcia w dalszej perspektywie studiów inżynierskich o kierunku budowlanym.

3. Cele główne programu:

 • kształcenie umiejętności szukania informacji, logicznego myślenia, analizowania wiedzy celem zastosowania w konkretnej sytuacji,
 • poszerzenie wiedzy o nowe materiały budowlane w kontekście ich parametrów technicznych i zastosowania, interpretacji wyników badań laboratoryjnych którym są poddawane materiały budowlane,
 • wdrażanie uczniów do korzystania z profesjonalnych poradników majstra i kierownika budowy oraz literatury dla studentów kierunków budowlanych studiów politechnicznych,
 • wspieranie uczniów w śledzeniu zmian w prawie budowlanym .polskich normach i uczenie prawidłowej interpretacji zapisów w powiązaniu z zastosowaniem praktycznym,
 • zdobycie umiejętności rysowania rzutów i przekroi skomplikowanych rozwiązań elementów budowlanych, w tym również detali architektonicznych,
 • poszerzenie wiedzy z fizyki budowli poprzez rozwiązywanie zadań z projektowania przegród budowlanych z izolacją cieplną, akustyczną i wodoszczelną,
 • zachęcanie do zdrowej rywalizacji opartej na współpracy i wzajemnej życzliwości kształtowanie postawy aktywności i odpowiedzialności za proces zdobywania wiedzy.

4. Realizacja programu w oparciu głównie o metody aktywizujące jak:

 • metoda projektów
 • dyskusja
 • rozwiązywanie zadań problemowych z położeniem nacisku na samodzielną pracę uczniów.

5. Wdrażanie programu:

 • konsultacje dla uczniów ukierunkowujące pracę samodzielną w domu,
 • organizowanie wyjść uczniów na profesjonalnych seminaria techniczne wyposażenie uczniów w czasopisma zawodowe (Atlas Budowlany),
 • udział uczniów w wycieczkach dydaktycznych i szkoleniach firm budowlanych dostęp do Internetu i bazy szkolnej CD,
 • praca samodzielna w czytelni szkolnej.

6. Propagowanie nowości budowlanych – przegląd:

 • filmów dydaktycznych o nowych technologiach budowlanych,
 • przegląd prasy branżowej,
 • katalogi, foldery i ulotki informacyjne o wyrobach i technologiach budowlanych.

7. Organizacja i udział w:

 • szkoleniach branżowych
 • wycieczkach dydaktycznych do firm budowlanych
 • wycieczkach dydaktycznych do laboratorium w Politechnice Rzeszowskiej
 • wycieczkach na place budowy.

8. Spotkania z ludźmi sukcesu branży budowlanej.

PROGRAM KOŁA ARCHITEKTURY

 • Rozszerzenie umiejętności i ćwiczenie biegłości w zakresie perspektywy pionowej,

 • zapoznanie z zagadnieniami budownictwa regionalnego – drewnianego (chałupy, obiekty sakralne, użyteczności publicznej, konstrukcje drewniane: dachy ściany,

 • rysowanie obiektów architektury według zadanych rzutów prostokątnych,

 • rysowanie z natury obiektów zabytkowych (meble, budynki) z ubiegłych epok,

 • rysowanie zieleni i krajobrazu,

 • rysowanie detali architektonicznych: głowicy kolumny, bazy kolumny, rozety, gzymsu, sztukaterii,

 • rysowanie wnętrz (np. średniowieczne, współczesne),

 • rysowanie „z pamięci” obejrzanych uprzednio obiektów.

Szkolne koło sympatyków budownictwa adresowane jest dla uczniów szczególnie zainteresowanych budownictwem. Zajęcia dodatkowe dla uczniów technikum budowlanego w ramach KSB odbywają się raz w tygodniu. Koło ma za zadanie ukierunkować i pogłębić wiedzę oraz przygotować do Olimpiad „Buduj z pasją” i „Wiedzy i Umiejętności Budowlanych”

W ramach zajęć młodzież jest wdrażana do:
• szukania nowości budowlanych,
• korzystania z profesjonalnych poradników,
• analizowania wiedzy celem zastosowania w konkretnej sytuacji,
• śledzenia zmian w prawie budowlanym i polskich normach,
• posługiwania się programem Auto CAD,
• zdrowej rywalizacji opartej na współpracy i wzajemnej życzliwości.

Celem koła jest zachęcić do podjęcia w dalszej perspektywie studiów inżynierskich o kierunku budowlanym lub pokrewnym.

Uczniowie uczestniczą w warsztatach, szkoleniach i seminariach naukowo- technicznych organizowanych m.in przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa o/Rzeszów, Państwową Inspekcje Pracy, Politechnikę Rzeszowską itp.

W ramach KSB organizowane są spotkania z przedstawicielami firm budowlanych i ludźmi sukcesu branży budowlanej oraz wycieczki dydaktyczne, wyjścia na „Targi budowlane” i inne wyjścia zorganizowane.

PROGRAM KOŁA

 Zajęcia będą prowadzone  dla uczniów klas III i IV TB. Celem koła jest przygotowanie uczniów do egzaminu zawodowego z przedmiotów: kosztorysowanie i technologia budownictwa. W ramach zajęć będą rozwiązywane zadania z przedmiaru robót, wykonywania zestawień nakładów rzeczowych, kosztorysy wykonywane metodą szczegółową i uproszczoną. Będą rozwiązywane zadania egzaminacyjne z ubiegłych lat oraz zadania wzorowane na zadaniach egzaminacyjnych. Uczniowie będą pogłębiać umiejętności posługiwania się programem komputerowym do kosztorysowania – Norma-Pro oraz będą uczyć się korzystać z tablic KNR i wykonywania zadań drogą rachunkową na podstawie tablic KNR.

I. Przedmiar robót:

 • Przedmiar robót ziemnych, konstrukcji betonowych i żelbetowych, konstrukcji murowych, robót tynkarskich, robót malarskich, konstrukcji dachów drewnianych i pokryć, podłóg, posadzek i innych robót wykończeniowych, rusztowań i deskowań.

II. Wykonywanie zestawień nakładów rzeczowych i kosztorysów robót:

 • Wykonywanie zestawień nakładów rzeczowych i kosztorysów robót ziemnych, betonowych i żelbetowych, konstrukcji murowych, robót tynkarskich, robót malarskich, konstrukcji dachów drewnianych i pokryć, posadzek i innych robót wykończeniowych, rusztowań i deskowań.

III – Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych z lat ubiegłych i zadań wzorowanych na zadaniach egzaminacyjnych.

PROGRAM KOŁA INSTALACYJNEGO

Koło instalacyjne prowadzone będzie dla zainteresowanych uczniów klasy IV w zawodzie technik urządzeń sanitarnych pod kątem powtórzenia wiadomości przed egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Proponowana tematyka koła:

 • Zasady projektowania instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych i gazowych /materiały wyjściowe, kolejność działań/.
 • Zasady wykonywania obliczeń hydraulicznych w/w instalacji.
 • Zasady montażu instalacji, przyborów i armatury instalacyjnej.
 • Czynności technologiczne przy montażu instalacji.
 • Zasady  doboru pomp,  urządzeń hydroforowych,  wodomierzy,  ćwiczenia w korzystaniu z dostępnych źródeł informacji technicznej /wytyczne projektowania, katalogi doboru urządzeń, armatury, nomogramy do doboru średnic przewodów, określania strat ciśnienia itp.
 • Zasady wykonywania dokumentacji technicznej, elementy składowe, stosowane oznaczenia graficzne.
 • Analiza dokumentacji technicznych instalacji sanitarnych.
 • Analiza przykładowych testów z zakresu wiedzy zawodowej.