Poznaj prawo budowlane

W Zespole Szkół Ponadgimnajalnych Nr  2 w Stalowej Woli im. Tadeusza Kościuszki odbył się finał konkursu. Jego organizatorami są: Starosta Stalowowolski i Powiatowy Inspektor  Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli, zaś partnerami: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli oraz Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Rzeszowie.

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy o prawie budowlanym, jako jednego z najważniejszych regulacji prawnych z zakresu procesu inwestycyjnego. Jest to jedyny w kraju konkurs o takiej tematyce.

Konkurs przebiegał w dwóch etapach: eliminacjach szkolnych i finale międzywojewódzkim. W etapie szkolnym uczestniczyło 14 szkół i 247 uczniów.  

Uczniowie rozwiązywali test z Prawa budowlanego, składający się z 35 pytań, w czasie 45 minut, opracowany przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli.

W klasyfikacji drużynowej miejsce pierwsze – Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Wręczony  został dyplom oraz nagroda rzeczowa – ekspres do kawy, sponsorowany przez  Świętokrzyską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

Miejsce  drugie zajął  Zespół Szkół Nr 1 im. Ambrożego Towarnickiego w Rzeszowie którą reprezentowali Miłosz Grądziel oraz Kamil Mokrzycki. Szkoła otrzymała dyplom oraz nagrodę rzeczową – wieżę stereo, sponsorowaną przez Podkarpacką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

Organizatorzy zapowiedzieli zamiar organizacji II Międzywojewódzkiego Konkursu Wiedzy „POZNAJ PRAWO BUDOWLANE”  dla uczniow szkół budowlanych z wojewodztw: dolnośląskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego. 

ZAPROSZENIE ORAZ REGULAMIN

Zapraszamy do eliminacji szkolnych
I Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy
„Poznaj Prawo Budowlane”.

Uprzejmie informuje, iż z 25 pytań testowych I etapu to:
– 20 pytań dotyczących prawa budowlanego,
– 3 pytania dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
– 2 pytania z warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

Materiały szkoleniowe do pobrania u opiekuna konkursu.
Termin eliminacji szkolnych do uzgodnienia (do 15 maja).
II etap konkursu – 2 najlepszych uczestników – Stalowa Wola, w terminie do 10 czerwca.

Regulamin konkursu dostępny na stronie szkoły.

Opiekun konkursu: mgr inż. arch Ewa Korcz -Kulka